Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat››

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.tantaki.hu weboldal üzemeltetője, Tantaki Kft. (székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3/13.; adószám: 14740448-2-41; cégjegyzék száma: Cg.01-09-917583; cégjegyzéket kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; statisztikai számjele: 14740448-5829-113-01;  e-mail: info@tantaki.hu; telefonszám: 06 70/940 63 26; postai levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. em./23.; képviseli: Nagy Erika) garantálja, hogy a Látogatók és Vásárlók személyes és egyéb adatait bizalmasan, az érvényes magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
  • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK:
 

1. A Honlap látogatásával a Látogató egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Honlap használata során a Látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, megrendelő formanyomtatványok kitöltésével, vagy hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Látogató a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy a hírlevelek olvasásának, illetve a termékek megvásárlásának feltétele a megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Látogató úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy nem fér hozzá a hírlevelekhez, illetve nem tudja megvásárolni a termékeket.

4. A Tantaki Kft. kijelenti, hogy a Honlap látogatói illetve a termékek vásárlói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályokat betartva kezeli.

5. A Tantaki Kft. a Látogató személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Látogató által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Tantaki Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek ez a munkaköri kötelezettségük.

6. A Tantaki Kft. a Látogató illetve a Vásárló személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban megfogalmazott kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Látogató illetve a Vásárló tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Látogató illetve a Vásárló jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Ezt negteheti e-mailen, telefonon és faxon keresztül. Kérésének a Tantaki Kft. egy munkanapon belül eleget tesz.

8. A Tantaki Kft. nem küld kéretlen leveleket, ugyanakkor fenn kívánja tartani saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a Látogató illetve a Vásárló számára fontosnak tartott információkról a Látogatót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a Látogató és a Vásárló részére a visszautasítás lehetőségét, azaz a hírlevélről való leiratkozást.

9. A Látogató továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Tantaki Kft-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10. A Látogatóról összegyűjtött illetve a Látogatótól és a Vásárlótól kapott adatok felhasználhatók a jogellenes, vagy a Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására.

11. Bár a Honlap összeállításakor a Tantaki Kft. kellő gondossággal járt el, a Tantaki Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Tantaki Kft. közli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

12. A Tantaki Kft. nem vállal felelősséget a Látogató illetve a Vásárló iskolai jegyeiért. Nem biztosítja, hogy minden tantárgyból ötös eredménnyel zárja a tanévet, holott a tananyagok címe tartalmazza az ötöst.

13. A Tantaki Kft. a Vásárlók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjti, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Például vásárlás esetén, amikor a termékeket a Vásárló címére postázni kell. Ezen adatokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

14. A Tantaki Kft. honlapját látogatók a vásárlás illetve a hírlevélre való feliratkozás során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Tantaki Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

15. A Látogató illetve a Vásárló kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.
 
A VÁSÁRLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK:

A Tantaki Kft. termékeinek vásárlásakor a következő adatokat szükséges megadni a Vásárlónak:

   • név
   • e-mail cím
   • postázási cím
   • telefonszám
   • számlázási név
   • számlázási cím
   • megjegyzés

 
•    A fenti adatok kizárólag a Vásárló által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.
•    A Tantaki Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.
•    A Tantaki Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
•   A vásárlás során személyes adatait megadó Vásárló rendelése leadásakor elfogadja a rendszer használatának szabályait.
•    A Vásárló kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.
•    A Tantaki Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

A Tantaki Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66312/2013.
Kapcsolat
Cím: 1023 Bp. Bécsi út 3-5. 3./23.
Tel.: 06/70 940 6326 vagy
06/70 266 0953
E-mail: info@tantaki.hu
Facebook
Térkép
© Tantaki KFT.