Általános szerződési feltételek

ÁSZF››

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Üdvözlünk a Tantaki Kft. Vevői között! Kérjük, hogy rendelésed leadása előtt az alábbiakat szíveskedj alaposan átolvasni:

1.) Általános szerződési feltételek célja

1.1. Jelen szerződés a Vevő, mint a Tantaki Kft. Eladó szolgáltatását igénybe Vevője, valamint az Eladó a Tantaki Kft. (cgj.: Cg.01-09-917583; székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3. em. 13.; képviseli: Nagy Erika ügyvezető) mint az áru Eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

1.2. Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó (Tantaki Kft.) köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), valamint telefon használata útján.

Az Eladó adatai: Tantaki Kft.
székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3. em. 13.
postai levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3.em./23.
telefon: 06 70 940 63 26
e-mail: info@tantaki.hu
web: www.tantaki.hu
adószám: 14740448-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-917583
cégjegyzéket kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
statisztikai számjele: 14740448-5829-113-01
bankszámlaszám: 17000019-12386556-00000000 (AXA Bank)
képviseli:

Nagy Erika

2.) Általános tudnivalók, feltételek

2.1. A Tantaki Kft. webáruházában (vasarlas.tantaki.hu) történő vásárlás elektronikus úton (azaz e-mailben és online) lehetséges, magyar nyelvű megrendelés elküldésével.

2.2. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.

2.3. A szerződéskötés menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről jelen általános szerződési feltételek, valamint a weboldalunkon található információk alapján tájékozódhat.

2.4. A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, amely a Tantaki Kft. által iktatásra nem kerül, de a Vevő kérésére bármikor hozzáférhető.

3.) A bemutatott termékek

3.1. A vevő a termékek jellemzőit a konkrét termék információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertetett leírás esetleges pontatlanságáért a Tantaki Kft. nem vonható felelősségre.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru és adott darabszáma mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek ára 27%-os áfát tartalmaz.

4.) Garancia, szavatosság

4.1. Az Eladó az általa eladott áruk állagára szavatosságok csak a csomag kézbesítéséig vállal. Az Eladó nem vállal garanciát a helytelen tárolás vagy alkalmazás miatt bekövetkező káreseményekért.

4.2. Az Eladó szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

4.3. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan nem az oldalon feltüntetett minőséget képviselik.

5.) Rendelés és szállítás

5.1. A Tantaki Kft. webáruházában történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket, illetve tisztában van a rendelés menetével.

5.2. Megrendelést leadni lehetséges a weboldalon, valamint közvetlenül e-mailben és telefonon keresztül.

5.3. Minden megrendelés e-mailben visszaigazolásra kerül, és telefonon történő utólagos egyeztetéssel válik véglegessé. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított negyvennyolc órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei alól. A csomagok feladása futárszolgálati cég útján kerül kiszállításra a lehető legrövidebb időn belül. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a személyes adatok oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Tantaki Kft. felelősséget nem vállal.

5.4. A kiszállítást megelőzően a Tantaki Kft. értesíti a Vevőt a feladás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

5.5. Amennyiben az első kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést hagy és felveszi a Vevővel az általa a megrendelésben megadott telefonszámon a kapcsolatot, és egy egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. A futárszolgálat a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre szállítja kimunkaidőben 8-17 óra között.

5.6. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

6.) A vásárlástól való elállás joga

6.1. A vásárlót az 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

6.2. Írásban történő elállás esetén a vásárló elállhat az ellállási nyilatkozat 8 munkanapon belüli elküldése útján.

6.3. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

6.4. Elállás esetén a szolgáltató köteles legkésőbb 30 napon belül a vásárló részére a rendelés során kifizetett teljes összeget kifizetni.

6.5. Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli.

Mikor veszítjük el elállási jogunkat műsoros CD, DVD lemez, illetve számítógépes szoftverek vásárlásakor?

 A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontottuk, hiszen ilyenkor lehetővé válik számunkra a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetni. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.

Akkor sem állhatunk el a szerződéstől, ha a számítógépes szoftvert nem telepítő lemez formájában vásároljuk meg, hanem online töltjük le?

Az online tartalmak letöltése valóban olyan esetkör, amely az elállási jog alóli kivételek közé tartozik. A különböző programok/tartalmak interneten történő megvásárlása szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek során a kódok/jelszavak és linkek elküldése az eladó részéről a teljesítés megkezdését jelenti. Ez alapján az online letöltésekre a rendelet 5. § a) pontja vonatkozik, azaz amennyiben az elállási határidő (azaz 8 munkanap) lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a beleegyezésünkkel megkezdte, úgy – eltérő megállapodás hiányában – elállásra nincs lehetőségünk. Amennyiben a teljesítést (azaz a kód/jelszó elküldését) a nélkül kezdi meg a vállalkozás, hogy abba beegyeztünk volna, van lehetőségünk az elállásra 8 munkanapon belül. Fontos megjegyezni, hogy az e körben említett beleegyezésünk nem lehet azonos a megrendelésünkkel, tehát azt külön és kifejezetten be kell szereznie a vállalkozásnak (pl. a honlapon egy felugró ablak formájában, ahol lehetőségünk van bejelölni, hogy elfogadjuk a teljesítés megkezdését). [http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/elallasi_hianya.html]

7.) A felelősség korlátozása

7.1. A Tantaki Kft. Webáruházában történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. A Tantaki Kft. semmilyen módon nem felelős az alább - nem kimerítően - felsorolt pontokban foglalt okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból iskövetkeztek azok be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
- Bármilyen adat elvesztése.
- Bármilyen szoftver nemmegfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. A Tantaki Kft. szabadon megválaszthat bármilyen árat, határidőt. A változás a Tantaki Kft. Webáruházban történt megjelentetés időpontját követően - automatikusan - lép életbe. A megrendelést követő árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.

7.4. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható Tantaki Kft. Webáruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A módosítás a folyamatokban lévő megrendelésekre nem érvényes.

7.5. A Tantaki Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért.

7.6. A Tantaki Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait - a jogszabályok által nyújtott kereteken belül - bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.

8.) Személyes adatok

8.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2. A Tantaki Kft. a Vevők adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

8.3. Külön rendelkezés hiányában a Tantaki Kft. a rendeléskor megadott e-mail címen tájékoztat akcióiról és újdonságairól. A Tantaki Kft. ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével - automatikusan - hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál. A Vevő az Eladó e-mail címére eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor - indokolás nélkül - kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre.

9.) Számla és fizetés

9.1. A Tantaki Kft a Vevő által megadott adatok felhasználásával minden Vevőnek számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek elküld.

9.2. A fizetés történhet utánvéttel vagy a visszaigazolás után a bankszámlánkra történő átutalással. Átutalás esetén a csomagokat az ellenérték bankszámlára érkezése után haladéktalanul postázzuk Vevőink részére.

9.3. Rendelést csak a visszaigazolást követően a fizetési határidőig teljesített banki átutalás esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben a visszaigazoláson feltüntetett fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

10.) Irányadó jog

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

11.) Egyéb rendelkezések

Jelen szerződési feltételek 2013. október 04. napjától hatályosak.

Jelen ÁSZF hatálya a 2013. október 04. napját követően megkötött valamennyi jogviszonyra kiterjed.

Kapcsolat
Cím: 1023 Bp. Bécsi út 3-5. 3./23.
Tel.: 06/70 940 6326 vagy
06/70 266 0953
E-mail: info@tantaki.hu
Facebook
Térkép
© Tantaki KFT.